HomeVerenigingAfd. DamesNieuwsAgendaFotoalbumContact
 

Huishoudelijk Reglement

                                                                                        

     

   HUISHOUDELIJK REGLEMENT

                        Schietvereniging Diana Etten

 

Artikel 1:

Bestuursverkiezing heeft plaats in de jaarvergadering.

Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur of door 2 leden, die hiervan voor aanvang van de vergadering

het bestuur in kennis stellen.

Om gekozen te worden, heeft men de meerderheid van stemmen nodig.

Als er geen kandidaten zijn, houdt men een vrije stemming.

Hiervoor komen de eerste vier personen voor stemming in aanmerking.

 

Artikel 2:

Als er tussentijds bestuursleden aftreden, kunnen deze in eerstvolgende ledenvergadering worden aangevuld.

Hij of zij, die dan wordt gekozen, treedt aan op het tijdstip waarop diegene wiens opvolger hij is, moest aftreden.

 

Artikel 3:

Voorzitter.

                    De voorzitter belegt en leidt alle leden- en bestuursvergaderingen.

                    Hij houdt toezicht op de algemene zaken in de vereniging.

                    Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de 2e voorzitter.

                    Is de 2e voorzitter ook afwezig, dan neemt een ander bestuurslid de taak op zich.

 

Artikel 4:

Secretaris.

De secretaris is belast met:

                  a. Het voorbereiden en het oproepen van de vergadering.

             De oproepen dienen vergezeld te gaan van een agenda.

         b. Het notuleren van alle vergaderingen en bijeenkomsten.

         c. Het verzenden van alle stukken.

                    d. Het bewaren van relevante ingekomen stukken.

                  e. Het aanleggen en bijhouden van het ledenbestand.

                   f. Het bewaren van uitslagen van de prijsuitreikingen.

                  g. Het jaarlijks uitbrengen van een verslag over het afgelopen jaar.

 

Artikel 5:

Penningmeester.

a. De penningmeester houdt de kas van de vereniging zorgvuldig bij.

b. Hij houdt een naamlijst bij van de leden, controleert en registreert het voldoen van de contributie.

c. De hoogte van de contributie wordt in ledenvergadering bepaald op basis van o.a. de landelijke

     indexering.

d. De contributie wordt jaarlijks in 4 termijnen door automatische incasso afgeschreven.

e. Hij blijft daarvoor verantwoordelijk tot dat zijn opvolger de kas heeft overgenomen.

f. Hij brengt in de jaarvergadering zijn verslag uit over het afgelopen jaar. Hieronder vallen alle

    inkomsten en  uitgaven.

g. Twee leden uit de vergadering worden in alfabetische volgorde benoemd om de kas te controleren.

h. Deze twee leden brengen verslag uit aan het bestuur en aan de leden op de jaarvergadering.

 

Artikel 6:

Schorsing en ontslag.

                    a.  Leden kunnen worden geschorst of geroyeerd, bij wangedrag of niet behoorlijk uitoefenen van hun

                          functie.

                    b.  Het voorstel tot schorsing en royeren als bedoeld in het voorgaande lid, wordt gedaan door het

                          bestuur of 5 leden en uitgewerkt door het bestuur of zonodig door stemming in de ledenvergadering.

                    c.  Het lid kan zich beroepen op de Commissie van Beroep.

                    d.  De Commissie van Beroep wordt gevormd door drie onafhankelijke leden van de vereniging.

                Commissieleden kunnen elk jaar worden herbenoemd.

                Degene die in beroep gaat kan uiteraard geen lid zijn van de commissie.

                De commissie heeft de taak om overeenkomstig de bepalingen in dit reglement, zo snel als

                redelijkerwijs mogelijk is, beslissingen te nemen op het ingestelde beroep.

                De commissie stelt haar uitspraak op het beroep op schrift en zendt deze z.s.m. naar het bestuur.

 

Artikel 7:

De vergadering.

a. De oproep voor de vergadering geschiedt door de secretaris uiterlijk vier dagen voordien.

b. Er wordt minstens eenmaal per half jaar een algemene ledenvergadering gehouden, waarop alle leden

    geacht worden aanwezig te zijn.

c. Tijdens een algemene ledenvergadering zal een presentielijst ter ondertekening worden aangeboden.

d. Behalve de ledenvergadering als bedoelt in artikel 7, wordt dan een ledenvergadering uitgeschreven,

    wanneer het bestuur of ⅔ van de aantal leden zulks nodig acht.

e. Na inleveren van persoonlijke gegevens in het aanmeldingsformulier en een Verklaring Omtrent

    Gedrag (VOG) wordt men gedurende minimaal een half jaar aspirant lid van Diana. De

    toelating van leden wordt beslist door een ballotagecommissie (bestuur) die verslag doet.

                      Hierna wordt in de algemene ledenvergadering schriftelijk gestemd. Een meerderheid van ⅔ van

                      de geldig uitgebrachte stemmen is nodig.

f. Stemmen om personen en/of belangrijke beslissingen moet steeds schriftelijk geschieden.

g. Leden waarover gestemd moet worden, worden geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

h. Het opzeggen van het lidmaatschap moet voor het einde van het lopende kalenderjaar.

 

Artikel 8:

Wedstrijden en oefeningen.

a. Bij iedere wedstrijd en oefening behoort tenminste een bestuurslid met verenigingsverlof en een

    daarvoor aangewezen lid (baancommandant) aanwezig te zijn, in wiens handen de algemene leiding

    berust. De schutters hebben zich naar zijn/haar aanwijzingen te gedragen.

b. Het is de leden verboden voor en tijdens het schieten alcohol en/of drugs te gebruiken.

c. De schutters worden ingedeeld in viertallen, in zoverre het de winter- en zomercompetitie van S.V. Oost

    Gelderland betreft.

d. De indeling van deze viertallen geschiedt aan de hand van de in de voorgaande competitie behaalde

    gemiddelden.

    Nieuwe leden beginnen het eerste jaar voor de competitie van S.V. Oost Gelderland altijd in

    de 2e klasse.

e. Er moet worden geschoten volgens de voorschriften van S.V. Oost Gelderland en de CWM

    (Circulaire Wapens en Munitie).

 f. Bij schieten op concoursen en wedstrijden is iedere deelnemer verplicht om af te schieten. Bij niet

    afschieten is het lid verplicht het inleggeld van het drie- of viertal te betalen.

    Bij schieten op concoursen en wedstrijden is iedere deelnemer verplicht om af te schieten.

 g. Leiders voor deze wedstrijden zijn de competitieleider en een medebestuurslid.

              Deze zijn verantwoordelijk voor het toezien op het deelnemen en afschieten van de opgegeven

              viertallen.

           h. Bij deelname aan wedstrijden tegen andere verenigingen kan elk lid deelnemen.

               Indeling geschiedt door het bestuur aan de hand van de geleverde prestatie.

   i. Door het bestuur wordt minstens een lid per avond gevraagd om baancommandant te zijn en toezicht

      te houden.

   j. Er dient altijd een bestuurslid met een verenigingvergunning aanwezig te zijn.

  k. Een lid dat over een vuurwapenverlof beschikt, dient deel te nemen aan minimaal één (1) interne

      competitie in een door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline.

  l.  Deze competitie moet bestaan uit minimaal vijf (5) wedstrijden per kalenderjaar, waaraan ook

      vijf (5) keer wordt deelgenomen.

                     m. De verplichte deelname aan de interne competitie van 5 keer per kalenderjaar is ongeacht het aantal,

                         het type en het soort vuurwapens waarover het lid van de vereniging beschikt.

 n.  is dus voldoende om aan één (1) verenigingscompetitie deel te nemen; of de verlofhouder nu

      over 1 of  over 5 vuurwapens beschikt.

o.  De meest eenvoudige wijze waarop een interne competitie georganiseerd kan worden, is om tijdens

      verenigingsdagen of -avonden de mogelijkheid hieraan deel te nemen facultatief te stellen en een

      laddercompetitie (ook wel: ranking genoemd) te vermelden. Daarmee kunnen ook leden meer dan

      5 keer deelnemen, om daarmee hun score te kunnen vergroten, hetgeen ook het competitie-element

       binnen de verenging vergroot.

p. Om in aanmerking te komen voor een eigen wapenverlof (KKG) dient men deze discipline minimaal

     1 jaar te schieten met minimaal 18 schietbeurten per jaar en 18 jaar zijn.

              Vanaf 12 jaar kan men lid worden van Diana om met een luchtwapen te schieten.

                       Vanaf 16 jaar kan men lid worden van Diana om met een vuurwapen (KKG) te schieten.

                       Vanaf 18 jaar kan men lid worden van Diana om met een pistool (KKP) te schieten.

                       Voor kleiduivenschieten geldt een leeftijd vanaf 16 jaar.

 

                                                     

 

Artikel 9:

Verlof vuurwapen

1. Aanvrager moet tenminste 18 jaar oud zijn.

2. Moet tenminste 1 jaar lid zijn van een Nederlandse schietvereniging.

             Hierbij geldt het gewoon lidmaatschap, dus niet het aspirant lidmaatschap.

3. Moet in het bezit zijn van een schietregister waaruit blijkt dat hij in het voorafgaande jaar minimaal 18

    schietbeurten heeft verricht, of voor de op dat moment geldende regels.

4. Met het vuurwapen waarvoor het verlof wordt aangevraagd, moet een erkende tak van schietsport

    worden beoefend in het verband van de vereniging waarvan hij of zij lid is.

5. Een schutter die een paar jaar geleden zijn lidmaatschap bij een vereniging verbrak en weer wil

    beginnen, zal voordat hij weer een verlof kan krijgen, weer een jaar lid moeten zijn.

6. Voor het bijschrijven van een vuurwapen op een reeds gegeven verlof geldt, dat uit het schietregister

    moet blijken dat de aanvrager in het voorafgaande jaar tenminste 18 schietbeurten heeft gehad.

             Voor het bij te schrijven wapen moet men lid zijn van een vereniging alwaar deze discipline wordt

             geschoten.

7. In het jaar waarin voor de eerste maal verlof wordt aangevraagd, wordt dit slechts voor één vuurwapen

    verleent. Voor het tweede en volgende vuurwapen moet men een jaar wachten

8. Als een vereniging over klein kaliber banen beschikt en geen faciliteiten heeft op banen voor

    groot kaliber, kan geen verlof tot het voorhanden hebben van een groot kaliber worden aangevraagd.

9. Het systeem zoals dat is uitgedacht, is voor een groot deel gebaseerd op het vertrouwen van het

    bestuur van de vereniging.

             Het bestuur dient zich zijn verantwoordelijkheid bij het afgeven van een verklaring te realiseren.

             Het bestuur wijst de aanvrager op zijn verantwoordelijkheid als bezitter van een vuurwapen en in het

             bijzonder op de wijze waarop hij zijn wapen en munitie moet opbergen.

                  10. Door aanvrager en vereniging dient een WM3-formulier te worden ingevuld.

               Het bestuur is niet verplicht om mee te werken aan het aanvragen van een verlof.

               In veel verenigingen zijn een beperkt aantal bestuursleden bevoegd tot het ondertekenen van het

               WM3-formulier.

               Bij aankoop van een vuurwapen moet men binnen de voorgeschreven wettelijke dagen na aankoop

               het wapen laten controleren bij de politie.

         11. Het verlof tot vervoer is beperkt tot het vervoeren tussen de woning/schietaccommodatie en

                         de schietbaan.

12. Tijdens het vervoer dienen wapen en munitie zodanig te zijn ingepakt dat zij niet voor dadelijk

      gebruik vatbaar zijn.

13. Het wapen en munitie worden tijdens het vervoer niet onbeheerd in het vervoermiddel achter gelaten.

14. De aankoop van een vuurwapen door een schutter met verlof voor een schutter die nog geen

      verlof tot voorhanden kan verkrijgen (bijvoorbeeld omdat hij nog geen jaar lid is van de vereniging)

      is verboden.

               De constructie (parkeren) is niet toegestaan.

15. Voor luchtdrukwapens is geen verlof verplicht. Verkoop aan personen beneden 18 jaar is

       verboden, behalve wanneer het gaat om leden van de schietvereniging.

 16. Iedere schutter met een eigen wapen is uiteraard zelf verantwoordelijk voor dit wapen en de munitie.

 17. Het wapen en de munitie behoren te worden opgeborgen in een daarvoor goedgekeurde

       wapenkluis. (zie CWM).

                Wapen en munitie dien gescheiden van elkaar te worden bewaard.

                Een schutter mag zijn wapen ook bewaren bij de vereniging waarvan hij/zij lid is in een goedgekeurde

                kluis met afzonderlijk kluis waarvan hij/zij alleen de sleutel heeft.

                De schutter blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn wapen.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen die te vinden zijn op onze website

(www.diana-etten.nl)

 

Een exemplaar ligt ter inzage in de schietkelder, evenals de statuten.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Privacywet) is bij Diana

vanaf 25 mei 2018 in werking getreden.

 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering:

d.d. 5-7-1949

 

Gewijzigd op: 13-01-1967

                       24-05-1981

                       15-09-2006

                       24-03-2017

                          31-12-2017